Junior Diplomat Initiative

Exploring the World of Diplomacy

The Junior Diplomat Initiative (JDI) was founded on 28 October 2011 for students of the Bachelor’s and Master’s degree programmes in International Studies and Diplomacy, and other students with an interest in diplomacy. It was founded at the Faculty of International Relations (FMV) of Prague University of Economics and Business (VŠE). JDI aims to create opportunities for students to gain experience and information from the diplomatic world through educational events – seminars, workshops, excursions, panel discussions or Diplomatic Salons. During these events, students meet experts from the world of diplomacy. We strive to help students better understand the world of diplomacy.  The organization expanded to the Graduate Institute of International and Development Studies of Geneva in 2013 and to Sciences Po Paris in 2015. 

News Feed

@juniordiplomatinitiative
  • Jako další se vám představí náš nový PR tým, který aktivně působí na poli komunikace a sociálních médií. 

Náš PR tým je tady, aby zajistil, že budete vždy informováni o nejnovějších akcích, událostech, projektech a aktivitách JDI. 

Na postech Social media officer, Graphic officer a Copywriting officer se naši členové postarají o to, že budete vždy v obraze, obsah sociálních sítí vás bude bavit a třeba se dozvíte i něco nového ze světa diplomacie. 
---------------------
Junior Diplomat Initiative is proud to introduce its new PR team, which will actively engage in the field of communication and social media. 

Our PR team is here to ensure that you are always informed about the latest events, projects, and activities of JDI. 

In the roles of Social Media Officer, Graphic Officer, and Copywriting Officer, our members will make sure that you stay updated, find our social media content enjoyable, and are inspired by posts that bring you closer to our activities and world of diplomacy.
  • Junior Diplomat Initiative vám představuje svůj nový administrativní tým, který stojí v čele organizací naších akcí a zajišťuje bezchybný chod JDI. 

Náš administrativní tým je tady, aby zajistil hladký průběh akcí a projektů, staral se o hospodaření a zpřístupnil vám akce spolku. 

Na postech Coordinator, Budget officer, Registrations officer a Event manager se naši členové postarají o to, že všechny akce budou precizně zkoordinované, naše projekty budou efektivně financovány a vám co nejvíce přístupné pomocí registrací. Můžete si tak být jisti, že vám neunikne žádná příležitost! 
------------------------------------
Junior Diplomat Initiative is proud to introduce its new administrative team, leading the organization of our events and ensuring the smooth running of JDI. 

Our administrative team is here to ensure the running of events and projects, manage finances, and make our events accessible to you. 

In the roles of Coordinator, Budget Officer, Registrations Officer, and Event Manager, our members will ensure that all events are precisely coordinated, projects are effectively funded, and opportunities are accessible to you through registrations. So, you can be sure that you won’t miss any opportunity!
  • 🌍 V pondělí 11. března 2024 se konala v Akademickém klubu Vysoké školy ekonomické událost, která přinesla hlubší vhled do česko-britských vztahů. Britský velvyslanec v České republice, Matt Field v roli hlavního řečníka přinesl nejenom své bohaté diplomatické zkušenosti, ale také aktuální pohled na mezinárodní situaci. 

🇨🇿 🇬🇧 Diskuse se dotkla klíčových výzev a možností, které ovlivňují vztahy mezi oběma zeměmi. Účastníci měli jedinečnou příležitost klást otázky a získat hlubší porozumění ohledně fungování diplomatických misí. 

🎉 Akce se u vás setkala s velkým zájmem a úspěchem, proto děkujeme všem účastníkům za jejich zájem o česko-britské vztahy. Budeme se na vás těšit při dalších podobných akcích! 
------------------------
🌍 On Monday, March 11, 2024, an event took place at the Academic Club of the University of Economics, which provided a deeper insight into Czech-British relations. British Ambassador to the Czech Republic, Matt Field, as the keynote speaker, brought not only his extensive diplomatic experience but also a current perspective on the international situation. 

🇨🇿 🇬🇧 The discussion touched on key challenges and opportunities influencing relations between the two countries. Participants had a unique opportunity to ask questions and gain a deeper understanding of how diplomatic missions work. 

🎉 The event was met with great interest and success, so we thank all participants for their interest in Czech-British relations. We look forward to seeing you at other similar events!
  • 🌐 Přijďte se zapojit do veřejné debaty o vlivu žen v diplomacii! Junior Diplomat Initiative pro vás připravilo jedinečnou akci na téma „Ženy v diplomatickém světě“. 

🗓️ Těšíme se na setkání v Hudebním salónku dne 9. dubna 2024 od 16:00 do 17:30 (s příchodem od 15:45!). 
 
👩🏻‍💼🎙️ Hosté z Ministerstva zahraničních věcí ČR a Zastoupení Evropské komise v ČR, Veronika Mítková, Andrea Kučerová, Jana Hybášková a Eva Horelová, se podělí o své zkušenosti a pohledy na téma rovnoprávnosti v diplomatických kruzích. Jak můžeme zajistit, aby ženy měly větší místo u jednacího stolu? Jakým hlavním výzvám dnes čelí ženy diplomatky a jak se tyto výzvy liší v různých regionech? Jaké je současné zastoupení žen v diplomatických funkcích ve světě a v rámci České republiky? Těmito otázkami se budeme zabývat na XXVI. Diplomatickém salonu. 

🗨️ Přidejte se k interaktivní diskusi, kterou pro vás bude moderovat doc. Ing. Mgr. Radka Druláková, Ph.D. Nechte se inspirovat příběhy úspěšných žen, které nejen formují mezinárodní vztahy, ale také překonávají výzvy svých kariérních cest. 

✅ Registrace je možná do 5. dubna 2024 do 12:00. Kapacita je již naplněna, ale neváhejte se registrovat. Je možné, že budete vybráni jako náhradníci. Registrovat se můžete přes odkaz v našem profilu. 

❗️ Pro účely prezentace spolku JDI na sociálních sítích bude z akce pořízeno několik fotografií. Svou účastí na akci vyslovují účastníci souhlas s tím, že se jejich fotografie mohou objevit na oficiálních komunikačních kanálech JDI.
  • ❗ENGLISH VERSION BELOW❗
🇨🇿 🇧🇪 Během inovačního týdne vás Junior Diplomat Initiative zve na exkluzivní akci: diskusi s belgickým velvyslancem v České republice, J.E. Jurgenem Van Meirvennem. 

📌 Událost se uskuteční 12. dubna 2024 od 10:00 hodin na adrese Na Zátorce 671, v Praze 6 - Bubenči. Diskuse bude zaměřena na aktuální otázky týkající se vztahů mezi Belgií a Českou republikou, stejně jako na další témata diplomacie. 

📅 Registrace je možná do 5. dubna 2024 do 12:00. Kapacita je již naplněna, ale neváhejte se registrovat. Je možné, že budete vybráni jako náhradníci. Registrační link najdete v našem profilu.

❗ Příchod na místo je nezbytný nejpozději v 9:45. Těšíme se na vás! 
-------------------------
🇨🇿 🇧🇪 During the innovation week, Junior Diplomat Initiative would like to invite you to an exclusive event: a discussion with the Belgian Ambassador to the Czech Republic, H.E. Jurgen Van Meirvenne. 

📌 The event will take place on April 12, 2024, at 10:00 a.m., at Na Zátorce 671, in Prague 6 - Bubeneč. The discussion will focus on current issues regarding the relationship between Belgium and the Czech Republic, as well as other diplomatic topics. 

📅 Registration is possible until April 5, 2024, at 12:00 PM. The capacity is already full, but feel free to register as alternates. The registration link is in our bio.

❗ Arrival is necessary no later than 9:45 a.m. We look forward to seeing you!
  • 📍 Ve čtvrtek 7. 3. 2024 se v Akademickém klubu VŠE konala diskuse „Beyond the Ice: Debating the Arctic's Frozen Future“ pořádaná spolkem Junior Diplomat Initiative. 

🇨🇦🇩🇰 Důležitými hosty byly J.E. Emily McLaughlin, kanadská velvyslankyně v České republice, a J.E. Søren Kelstrup, dánský velvyslanec v České republice. Diskuse zahrnovala široké spektrum témat, včetně mezinárodních vztahů v Arktidě, kanadsko-dánských vztahů a práv inuitských národů. 

🎙️ Účastníci aktivně diskutovali o otázkách životního prostředí, ekonomiky a bezpečnosti týkajících se Arktidy. Diskuse se dotkla také opatření ke kontrole tání ledovců, ochrany fauny a strategické polohy Arktidy v kontextu klimatické krize. 

🙌 Akce přilákala i mnohé z vás a proto vám, kteří jste přišli a aktivně se zapojili do diskuse, velmi děkujeme! 
---------------------------
📍 On Thursday, March 7, 2024, a discussion organized by the Junior Diplomat Initiative "Beyond the Ice: Debating the Arctic's Frozen Future" was held at the Academic Club of the University of Economics. 

🇨🇦🇩🇰 The distinguished guests included H.E. Emily McLaughlin, the Canadian Ambassador to the Czech Republic, and H.E. Søren Kelstrup, the Danish Ambassador to the Czech Republic. The discussion covered a wide range of topics, including international relations in the Arctic, Canadian-Danish relations, and the rights of Inuit nations. 

🎙️ Participants actively discussed environmental, economic, and security issues related to the Arctic. The discussion also addressed measures to control the melting of glaciers, protect the wildlife, and the strategic position of the Arctic in the context of the climate crisis. 

🙌 The event attracted many of you, and therefore, we extend our sincere thanks to those who attended and actively participated in the discussion!
  • 📌 V úterý 27. února se v Akademickém klubu Vysoké školy ekonomické konala důležitá akce "Ve stínu konfliktu: Dva roky války na Ukrajině". 

🌐 Ondřej Wágner, spoluzakladatel Junior Diplomat Initiative a člen delegace Evropské unie na Ukrajině, představil hluboký vhled do složité situace v této zemi. Diskuse se zaměřila na vliv Evropské Unie v ukrajinské krizi a důležitost diplomatických snah při řešení ozbrojeného konfliktu. Účastníci se zapojili do dialogu o stabilitě a projevili hluboký zájem o mír v regionu. 

🤝 Událost byla další skvělou příležitostí pro všechny zúčastněné a poskytla platformu pro porozumění aktuálním událostem na Ukrajině a možným scénářům o budoucnosti Evropy. 
----------------------------------
📌 On Tuesday, February 27, an important event "In the Shadow of Conflict: Two Years of War in Ukraine" took place at the Academic Club of the University of Economics. 

🌐 Ondřej Wágner, co-founder of the Junior Diplomat Initiative and a member of the European Union delegation to Ukraine, provided profound insights into the complex situation in the country. The discussion focused on the EU's influence in the Ukrainian crisis and the importance of diplomatic efforts in resolving armed conflict. Participants engaged in dialogue about stability and showed deep interest in peace in the region. 

🤝 The event was another excellent opportunity for all attendees and provided a platform for understanding current events in Ukraine and possible scenarios for the future of Europe.
  • ❗️ENGLISH VERSION BELOW❗️
❄️🌐 Rádi byste rozšířili svoje znalosti v oblastech perspektiv Arktidy? Spolek Junior Diplomat Initiative pro vás připravil jedinečnou diskusi s názvem „Beyond the Ice: Debating the Arctic's Frozen Future“. 

🕒📍 Připojte se k nám ve čtvrtek 7. 3. 2024 v 14:45 v prostředí Akademického klubu VŠE (3. patro Italské budovy, kampus na Žižkově). 

🇨🇦🇩🇰 Přivítáme významné hosty, včetně H.E. Emily McLaughlin, kanadské velvyslankyně v ČR, a H.E. Sørena Kelstrupa, dánského velvyslance v ČR. Zaměříme na široká témata, od mezinárodních vztahů v Arktidě přes kanadsko-dánské vztahy až po práva inuitských národů. 

❓🎙️ Budeme diskutovat o environmentálních a ekonomických otázkách, včetně opatření k ovládání tání ledovců a ochrany fauny, až po otázky bezpečnosti, jako je strategická poloha Arktidy a nové výzvy v důsledku klimatické krize.

👔 Dress code: business casual

❗️ Nezapomeňte se na akci registrovat přes link v našem profilu! 
--------------------------------------------
❄️🌐 Would you like to broaden your knowledge in the field of Arctic perspectives? The Junior Diplomat Initiative has prepared a unique discussion for you called “Beyond the Ice: Debating the Arctic’s Frozen Future.” 

🕒📍 Join us on Thursday, March 7, 2024, from 2:45 PM at the Academic Club of the Prague University of Economics and Business (3rd floor of the Italian Building, campus Žižkov). 

🇨🇦🇩🇰 We will welcome distinguished guests, including H.E. Emily McLaughlin, the Canadian Ambassador to the Czech Republic, and H.E. Søren Kelstrup, the Danish Ambassador to the Czech Republic.

❓🎙️ We will focus on broad topics, from international relations in the Arctic to Canadian-Danish relations and the rights of Inuit nations. We will discuss environmental and economic issues, including measures to address glacier melting and wildlife protection, to security questions such as the strategic position of the Arctic and new challenges due to the climate crisis.

👔 Dress code: business casual

❗️ Don't forget to register for the event through the link in our profile!
Jako další se vám představí náš nový PR tým, který aktivně působí na poli komunikace a sociálních médií. 

Náš PR tým je tady, aby zajistil, že budete vždy informováni o nejnovějších akcích, událostech, projektech a aktivitách JDI. 

Na postech Social media officer, Graphic officer a Copywriting officer se naši členové postarají o to, že budete vždy v obraze, obsah sociálních sítí vás bude bavit a třeba se dozvíte i něco nového ze světa diplomacie. 
---------------------
Junior Diplomat Initiative is proud to introduce its new PR team, which will actively engage in the field of communication and social media. 

Our PR team is here to ensure that you are always informed about the latest events, projects, and activities of JDI. 

In the roles of Social Media Officer, Graphic Officer, and Copywriting Officer, our members will make sure that you stay updated, find our social media content enjoyable, and are inspired by posts that bring you closer to our activities and world of diplomacy.
Jako další se vám představí náš nový PR tým, který aktivně působí na poli komunikace a sociálních médií. 

Náš PR tým je tady, aby zajistil, že budete vždy informováni o nejnovějších akcích, událostech, projektech a aktivitách JDI. 

Na postech Social media officer, Graphic officer a Copywriting officer se naši členové postarají o to, že budete vždy v obraze, obsah sociálních sítí vás bude bavit a třeba se dozvíte i něco nového ze světa diplomacie. 
---------------------
Junior Diplomat Initiative is proud to introduce its new PR team, which will actively engage in the field of communication and social media. 

Our PR team is here to ensure that you are always informed about the latest events, projects, and activities of JDI. 

In the roles of Social Media Officer, Graphic Officer, and Copywriting Officer, our members will make sure that you stay updated, find our social media content enjoyable, and are inspired by posts that bring you closer to our activities and world of diplomacy.
Jako další se vám představí náš nový PR tým, který aktivně působí na poli komunikace a sociálních médií. 

Náš PR tým je tady, aby zajistil, že budete vždy informováni o nejnovějších akcích, událostech, projektech a aktivitách JDI. 

Na postech Social media officer, Graphic officer a Copywriting officer se naši členové postarají o to, že budete vždy v obraze, obsah sociálních sítí vás bude bavit a třeba se dozvíte i něco nového ze světa diplomacie. 
---------------------
Junior Diplomat Initiative is proud to introduce its new PR team, which will actively engage in the field of communication and social media. 

Our PR team is here to ensure that you are always informed about the latest events, projects, and activities of JDI. 

In the roles of Social Media Officer, Graphic Officer, and Copywriting Officer, our members will make sure that you stay updated, find our social media content enjoyable, and are inspired by posts that bring you closer to our activities and world of diplomacy.
Jako další se vám představí náš nový PR tým, který aktivně působí na poli komunikace a sociálních médií. 

Náš PR tým je tady, aby zajistil, že budete vždy informováni o nejnovějších akcích, událostech, projektech a aktivitách JDI. 

Na postech Social media officer, Graphic officer a Copywriting officer se naši členové postarají o to, že budete vždy v obraze, obsah sociálních sítí vás bude bavit a třeba se dozvíte i něco nového ze světa diplomacie. 
---------------------
Junior Diplomat Initiative is proud to introduce its new PR team, which will actively engage in the field of communication and social media. 

Our PR team is here to ensure that you are always informed about the latest events, projects, and activities of JDI. 

In the roles of Social Media Officer, Graphic Officer, and Copywriting Officer, our members will make sure that you stay updated, find our social media content enjoyable, and are inspired by posts that bring you closer to our activities and world of diplomacy.
Jako další se vám představí náš nový PR tým, který aktivně působí na poli komunikace a sociálních médií. 

Náš PR tým je tady, aby zajistil, že budete vždy informováni o nejnovějších akcích, událostech, projektech a aktivitách JDI. 

Na postech Social media officer, Graphic officer a Copywriting officer se naši členové postarají o to, že budete vždy v obraze, obsah sociálních sítí vás bude bavit a třeba se dozvíte i něco nového ze světa diplomacie. 
---------------------
Junior Diplomat Initiative is proud to introduce its new PR team, which will actively engage in the field of communication and social media. 

Our PR team is here to ensure that you are always informed about the latest events, projects, and activities of JDI. 

In the roles of Social Media Officer, Graphic Officer, and Copywriting Officer, our members will make sure that you stay updated, find our social media content enjoyable, and are inspired by posts that bring you closer to our activities and world of diplomacy.
Jako další se vám představí náš nový PR tým, který aktivně působí na poli komunikace a sociálních médií. 

Náš PR tým je tady, aby zajistil, že budete vždy informováni o nejnovějších akcích, událostech, projektech a aktivitách JDI. 

Na postech Social media officer, Graphic officer a Copywriting officer se naši členové postarají o to, že budete vždy v obraze, obsah sociálních sítí vás bude bavit a třeba se dozvíte i něco nového ze světa diplomacie. 
---------------------
Junior Diplomat Initiative is proud to introduce its new PR team, which will actively engage in the field of communication and social media. 

Our PR team is here to ensure that you are always informed about the latest events, projects, and activities of JDI. 

In the roles of Social Media Officer, Graphic Officer, and Copywriting Officer, our members will make sure that you stay updated, find our social media content enjoyable, and are inspired by posts that bring you closer to our activities and world of diplomacy.
Jako další se vám představí náš nový PR tým, který aktivně působí na poli komunikace a sociálních médií. 

Náš PR tým je tady, aby zajistil, že budete vždy informováni o nejnovějších akcích, událostech, projektech a aktivitách JDI. 

Na postech Social media officer, Graphic officer a Copywriting officer se naši členové postarají o to, že budete vždy v obraze, obsah sociálních sítí vás bude bavit a třeba se dozvíte i něco nového ze světa diplomacie. 
---------------------
Junior Diplomat Initiative is proud to introduce its new PR team, which will actively engage in the field of communication and social media. 

Our PR team is here to ensure that you are always informed about the latest events, projects, and activities of JDI. 

In the roles of Social Media Officer, Graphic Officer, and Copywriting Officer, our members will make sure that you stay updated, find our social media content enjoyable, and are inspired by posts that bring you closer to our activities and world of diplomacy.
Jako další se vám představí náš nový PR tým, který aktivně působí na poli komunikace a sociálních médií. 

Náš PR tým je tady, aby zajistil, že budete vždy informováni o nejnovějších akcích, událostech, projektech a aktivitách JDI. 

Na postech Social media officer, Graphic officer a Copywriting officer se naši členové postarají o to, že budete vždy v obraze, obsah sociálních sítí vás bude bavit a třeba se dozvíte i něco nového ze světa diplomacie. 
---------------------
Junior Diplomat Initiative is proud to introduce its new PR team, which will actively engage in the field of communication and social media. 

Our PR team is here to ensure that you are always informed about the latest events, projects, and activities of JDI. 

In the roles of Social Media Officer, Graphic Officer, and Copywriting Officer, our members will make sure that you stay updated, find our social media content enjoyable, and are inspired by posts that bring you closer to our activities and world of diplomacy.
Jako další se vám představí náš nový PR tým, který aktivně působí na poli komunikace a sociálních médií. 

Náš PR tým je tady, aby zajistil, že budete vždy informováni o nejnovějších akcích, událostech, projektech a aktivitách JDI. 

Na postech Social media officer, Graphic officer a Copywriting officer se naši členové postarají o to, že budete vždy v obraze, obsah sociálních sítí vás bude bavit a třeba se dozvíte i něco nového ze světa diplomacie. 
---------------------
Junior Diplomat Initiative is proud to introduce its new PR team, which will actively engage in the field of communication and social media. 

Our PR team is here to ensure that you are always informed about the latest events, projects, and activities of JDI. 

In the roles of Social Media Officer, Graphic Officer, and Copywriting Officer, our members will make sure that you stay updated, find our social media content enjoyable, and are inspired by posts that bring you closer to our activities and world of diplomacy.
Jako další se vám představí náš nový PR tým, který aktivně působí na poli komunikace a sociálních médií. Náš PR tým je tady, aby zajistil, že budete vždy informováni o nejnovějších akcích, událostech, projektech a aktivitách JDI. Na postech Social media officer, Graphic officer a Copywriting officer se naši členové postarají o to, že budete vždy v obraze, obsah sociálních sítí vás bude bavit a třeba se dozvíte i něco nového ze světa diplomacie. ——————— Junior Diplomat Initiative is proud to introduce its new PR team, which will actively engage in the field of communication and social media. Our PR team is here to ensure that you are always informed about the latest events, projects, and activities of JDI. In the roles of Social Media Officer, Graphic Officer, and Copywriting Officer, our members will make sure that you stay updated, find our social media content enjoyable, and are inspired by posts that bring you closer to our activities and world of diplomacy.
1 týdnem ago
View on Instagram |
1/8
Junior Diplomat Initiative vám představuje svůj nový administrativní tým, který stojí v čele organizací naších akcí a zajišťuje bezchybný chod JDI. 

Náš administrativní tým je tady, aby zajistil hladký průběh akcí a projektů, staral se o hospodaření a zpřístupnil vám akce spolku. 

Na postech Coordinator, Budget officer, Registrations officer a Event manager se naši členové postarají o to, že všechny akce budou precizně zkoordinované, naše projekty budou efektivně financovány a vám co nejvíce přístupné pomocí registrací. Můžete si tak být jisti, že vám neunikne žádná příležitost! 
------------------------------------
Junior Diplomat Initiative is proud to introduce its new administrative team, leading the organization of our events and ensuring the smooth running of JDI. 

Our administrative team is here to ensure the running of events and projects, manage finances, and make our events accessible to you. 

In the roles of Coordinator, Budget Officer, Registrations Officer, and Event Manager, our members will ensure that all events are precisely coordinated, projects are effectively funded, and opportunities are accessible to you through registrations. So, you can be sure that you won’t miss any opportunity!
Junior Diplomat Initiative vám představuje svůj nový administrativní tým, který stojí v čele organizací naších akcí a zajišťuje bezchybný chod JDI. 

Náš administrativní tým je tady, aby zajistil hladký průběh akcí a projektů, staral se o hospodaření a zpřístupnil vám akce spolku. 

Na postech Coordinator, Budget officer, Registrations officer a Event manager se naši členové postarají o to, že všechny akce budou precizně zkoordinované, naše projekty budou efektivně financovány a vám co nejvíce přístupné pomocí registrací. Můžete si tak být jisti, že vám neunikne žádná příležitost! 
------------------------------------
Junior Diplomat Initiative is proud to introduce its new administrative team, leading the organization of our events and ensuring the smooth running of JDI. 

Our administrative team is here to ensure the running of events and projects, manage finances, and make our events accessible to you. 

In the roles of Coordinator, Budget Officer, Registrations Officer, and Event Manager, our members will ensure that all events are precisely coordinated, projects are effectively funded, and opportunities are accessible to you through registrations. So, you can be sure that you won’t miss any opportunity!
Junior Diplomat Initiative vám představuje svůj nový administrativní tým, který stojí v čele organizací naších akcí a zajišťuje bezchybný chod JDI. 

Náš administrativní tým je tady, aby zajistil hladký průběh akcí a projektů, staral se o hospodaření a zpřístupnil vám akce spolku. 

Na postech Coordinator, Budget officer, Registrations officer a Event manager se naši členové postarají o to, že všechny akce budou precizně zkoordinované, naše projekty budou efektivně financovány a vám co nejvíce přístupné pomocí registrací. Můžete si tak být jisti, že vám neunikne žádná příležitost! 
------------------------------------
Junior Diplomat Initiative is proud to introduce its new administrative team, leading the organization of our events and ensuring the smooth running of JDI. 

Our administrative team is here to ensure the running of events and projects, manage finances, and make our events accessible to you. 

In the roles of Coordinator, Budget Officer, Registrations Officer, and Event Manager, our members will ensure that all events are precisely coordinated, projects are effectively funded, and opportunities are accessible to you through registrations. So, you can be sure that you won’t miss any opportunity!
Junior Diplomat Initiative vám představuje svůj nový administrativní tým, který stojí v čele organizací naších akcí a zajišťuje bezchybný chod JDI. 

Náš administrativní tým je tady, aby zajistil hladký průběh akcí a projektů, staral se o hospodaření a zpřístupnil vám akce spolku. 

Na postech Coordinator, Budget officer, Registrations officer a Event manager se naši členové postarají o to, že všechny akce budou precizně zkoordinované, naše projekty budou efektivně financovány a vám co nejvíce přístupné pomocí registrací. Můžete si tak být jisti, že vám neunikne žádná příležitost! 
------------------------------------
Junior Diplomat Initiative is proud to introduce its new administrative team, leading the organization of our events and ensuring the smooth running of JDI. 

Our administrative team is here to ensure the running of events and projects, manage finances, and make our events accessible to you. 

In the roles of Coordinator, Budget Officer, Registrations Officer, and Event Manager, our members will ensure that all events are precisely coordinated, projects are effectively funded, and opportunities are accessible to you through registrations. So, you can be sure that you won’t miss any opportunity!
Junior Diplomat Initiative vám představuje svůj nový administrativní tým, který stojí v čele organizací naších akcí a zajišťuje bezchybný chod JDI. 

Náš administrativní tým je tady, aby zajistil hladký průběh akcí a projektů, staral se o hospodaření a zpřístupnil vám akce spolku. 

Na postech Coordinator, Budget officer, Registrations officer a Event manager se naši členové postarají o to, že všechny akce budou precizně zkoordinované, naše projekty budou efektivně financovány a vám co nejvíce přístupné pomocí registrací. Můžete si tak být jisti, že vám neunikne žádná příležitost! 
------------------------------------
Junior Diplomat Initiative is proud to introduce its new administrative team, leading the organization of our events and ensuring the smooth running of JDI. 

Our administrative team is here to ensure the running of events and projects, manage finances, and make our events accessible to you. 

In the roles of Coordinator, Budget Officer, Registrations Officer, and Event Manager, our members will ensure that all events are precisely coordinated, projects are effectively funded, and opportunities are accessible to you through registrations. So, you can be sure that you won’t miss any opportunity!
Junior Diplomat Initiative vám představuje svůj nový administrativní tým, který stojí v čele organizací naších akcí a zajišťuje bezchybný chod JDI. 

Náš administrativní tým je tady, aby zajistil hladký průběh akcí a projektů, staral se o hospodaření a zpřístupnil vám akce spolku. 

Na postech Coordinator, Budget officer, Registrations officer a Event manager se naši členové postarají o to, že všechny akce budou precizně zkoordinované, naše projekty budou efektivně financovány a vám co nejvíce přístupné pomocí registrací. Můžete si tak být jisti, že vám neunikne žádná příležitost! 
------------------------------------
Junior Diplomat Initiative is proud to introduce its new administrative team, leading the organization of our events and ensuring the smooth running of JDI. 

Our administrative team is here to ensure the running of events and projects, manage finances, and make our events accessible to you. 

In the roles of Coordinator, Budget Officer, Registrations Officer, and Event Manager, our members will ensure that all events are precisely coordinated, projects are effectively funded, and opportunities are accessible to you through registrations. So, you can be sure that you won’t miss any opportunity!
Junior Diplomat Initiative vám představuje svůj nový administrativní tým, který stojí v čele organizací naších akcí a zajišťuje bezchybný chod JDI. 

Náš administrativní tým je tady, aby zajistil hladký průběh akcí a projektů, staral se o hospodaření a zpřístupnil vám akce spolku. 

Na postech Coordinator, Budget officer, Registrations officer a Event manager se naši členové postarají o to, že všechny akce budou precizně zkoordinované, naše projekty budou efektivně financovány a vám co nejvíce přístupné pomocí registrací. Můžete si tak být jisti, že vám neunikne žádná příležitost! 
------------------------------------
Junior Diplomat Initiative is proud to introduce its new administrative team, leading the organization of our events and ensuring the smooth running of JDI. 

Our administrative team is here to ensure the running of events and projects, manage finances, and make our events accessible to you. 

In the roles of Coordinator, Budget Officer, Registrations Officer, and Event Manager, our members will ensure that all events are precisely coordinated, projects are effectively funded, and opportunities are accessible to you through registrations. So, you can be sure that you won’t miss any opportunity!
Junior Diplomat Initiative vám představuje svůj nový administrativní tým, který stojí v čele organizací naších akcí a zajišťuje bezchybný chod JDI. Náš administrativní tým je tady, aby zajistil hladký průběh akcí a projektů, staral se o hospodaření a zpřístupnil vám akce spolku. Na postech Coordinator, Budget officer, Registrations officer a Event manager se naši členové postarají o to, že všechny akce budou precizně zkoordinované, naše projekty budou efektivně financovány a vám co nejvíce přístupné pomocí registrací. Můžete si tak být jisti, že vám neunikne žádná příležitost! ———————————— Junior Diplomat Initiative is proud to introduce its new administrative team, leading the organization of our events and ensuring the smooth running of JDI. Our administrative team is here to ensure the running of events and projects, manage finances, and make our events accessible to you. In the roles of Coordinator, Budget Officer, Registrations Officer, and Event Manager, our members will ensure that all events are precisely coordinated, projects are effectively funded, and opportunities are accessible to you through registrations. So, you can be sure that you won’t miss any opportunity!
2 týdny ago
View on Instagram |
2/8
🌍 V pondělí 11. března 2024 se konala v Akademickém klubu Vysoké školy ekonomické událost, která přinesla hlubší vhled do česko-britských vztahů. Britský velvyslanec v České republice, Matt Field v roli hlavního řečníka přinesl nejenom své bohaté diplomatické zkušenosti, ale také aktuální pohled na mezinárodní situaci. 

🇨🇿 🇬🇧 Diskuse se dotkla klíčových výzev a možností, které ovlivňují vztahy mezi oběma zeměmi. Účastníci měli jedinečnou příležitost klást otázky a získat hlubší porozumění ohledně fungování diplomatických misí. 

🎉 Akce se u vás setkala s velkým zájmem a úspěchem, proto děkujeme všem účastníkům za jejich zájem o česko-britské vztahy. Budeme se na vás těšit při dalších podobných akcích! 
------------------------
🌍 On Monday, March 11, 2024, an event took place at the Academic Club of the University of Economics, which provided a deeper insight into Czech-British relations. British Ambassador to the Czech Republic, Matt Field, as the keynote speaker, brought not only his extensive diplomatic experience but also a current perspective on the international situation. 

🇨🇿 🇬🇧 The discussion touched on key challenges and opportunities influencing relations between the two countries. Participants had a unique opportunity to ask questions and gain a deeper understanding of how diplomatic missions work. 

🎉 The event was met with great interest and success, so we thank all participants for their interest in Czech-British relations. We look forward to seeing you at other similar events!
🌍 V pondělí 11. března 2024 se konala v Akademickém klubu Vysoké školy ekonomické událost, která přinesla hlubší vhled do česko-britských vztahů. Britský velvyslanec v České republice, Matt Field v roli hlavního řečníka přinesl nejenom své bohaté diplomatické zkušenosti, ale také aktuální pohled na mezinárodní situaci. 

🇨🇿 🇬🇧 Diskuse se dotkla klíčových výzev a možností, které ovlivňují vztahy mezi oběma zeměmi. Účastníci měli jedinečnou příležitost klást otázky a získat hlubší porozumění ohledně fungování diplomatických misí. 

🎉 Akce se u vás setkala s velkým zájmem a úspěchem, proto děkujeme všem účastníkům za jejich zájem o česko-britské vztahy. Budeme se na vás těšit při dalších podobných akcích! 
------------------------
🌍 On Monday, March 11, 2024, an event took place at the Academic Club of the University of Economics, which provided a deeper insight into Czech-British relations. British Ambassador to the Czech Republic, Matt Field, as the keynote speaker, brought not only his extensive diplomatic experience but also a current perspective on the international situation. 

🇨🇿 🇬🇧 The discussion touched on key challenges and opportunities influencing relations between the two countries. Participants had a unique opportunity to ask questions and gain a deeper understanding of how diplomatic missions work. 

🎉 The event was met with great interest and success, so we thank all participants for their interest in Czech-British relations. We look forward to seeing you at other similar events!
🌍 V pondělí 11. března 2024 se konala v Akademickém klubu Vysoké školy ekonomické událost, která přinesla hlubší vhled do česko-britských vztahů. Britský velvyslanec v České republice, Matt Field v roli hlavního řečníka přinesl nejenom své bohaté diplomatické zkušenosti, ale také aktuální pohled na mezinárodní situaci. 

🇨🇿 🇬🇧 Diskuse se dotkla klíčových výzev a možností, které ovlivňují vztahy mezi oběma zeměmi. Účastníci měli jedinečnou příležitost klást otázky a získat hlubší porozumění ohledně fungování diplomatických misí. 

🎉 Akce se u vás setkala s velkým zájmem a úspěchem, proto děkujeme všem účastníkům za jejich zájem o česko-britské vztahy. Budeme se na vás těšit při dalších podobných akcích! 
------------------------
🌍 On Monday, March 11, 2024, an event took place at the Academic Club of the University of Economics, which provided a deeper insight into Czech-British relations. British Ambassador to the Czech Republic, Matt Field, as the keynote speaker, brought not only his extensive diplomatic experience but also a current perspective on the international situation. 

🇨🇿 🇬🇧 The discussion touched on key challenges and opportunities influencing relations between the two countries. Participants had a unique opportunity to ask questions and gain a deeper understanding of how diplomatic missions work. 

🎉 The event was met with great interest and success, so we thank all participants for their interest in Czech-British relations. We look forward to seeing you at other similar events!
🌍 V pondělí 11. března 2024 se konala v Akademickém klubu Vysoké školy ekonomické událost, která přinesla hlubší vhled do česko-britských vztahů. Britský velvyslanec v České republice, Matt Field v roli hlavního řečníka přinesl nejenom své bohaté diplomatické zkušenosti, ale také aktuální pohled na mezinárodní situaci. 

🇨🇿 🇬🇧 Diskuse se dotkla klíčových výzev a možností, které ovlivňují vztahy mezi oběma zeměmi. Účastníci měli jedinečnou příležitost klást otázky a získat hlubší porozumění ohledně fungování diplomatických misí. 

🎉 Akce se u vás setkala s velkým zájmem a úspěchem, proto děkujeme všem účastníkům za jejich zájem o česko-britské vztahy. Budeme se na vás těšit při dalších podobných akcích! 
------------------------
🌍 On Monday, March 11, 2024, an event took place at the Academic Club of the University of Economics, which provided a deeper insight into Czech-British relations. British Ambassador to the Czech Republic, Matt Field, as the keynote speaker, brought not only his extensive diplomatic experience but also a current perspective on the international situation. 

🇨🇿 🇬🇧 The discussion touched on key challenges and opportunities influencing relations between the two countries. Participants had a unique opportunity to ask questions and gain a deeper understanding of how diplomatic missions work. 

🎉 The event was met with great interest and success, so we thank all participants for their interest in Czech-British relations. We look forward to seeing you at other similar events!
🌍 V pondělí 11. března 2024 se konala v Akademickém klubu Vysoké školy ekonomické událost, která přinesla hlubší vhled do česko-britských vztahů. Britský velvyslanec v České republice, Matt Field v roli hlavního řečníka přinesl nejenom své bohaté diplomatické zkušenosti, ale také aktuální pohled na mezinárodní situaci. 

🇨🇿 🇬🇧 Diskuse se dotkla klíčových výzev a možností, které ovlivňují vztahy mezi oběma zeměmi. Účastníci měli jedinečnou příležitost klást otázky a získat hlubší porozumění ohledně fungování diplomatických misí. 

🎉 Akce se u vás setkala s velkým zájmem a úspěchem, proto děkujeme všem účastníkům za jejich zájem o česko-britské vztahy. Budeme se na vás těšit při dalších podobných akcích! 
------------------------
🌍 On Monday, March 11, 2024, an event took place at the Academic Club of the University of Economics, which provided a deeper insight into Czech-British relations. British Ambassador to the Czech Republic, Matt Field, as the keynote speaker, brought not only his extensive diplomatic experience but also a current perspective on the international situation. 

🇨🇿 🇬🇧 The discussion touched on key challenges and opportunities influencing relations between the two countries. Participants had a unique opportunity to ask questions and gain a deeper understanding of how diplomatic missions work. 

🎉 The event was met with great interest and success, so we thank all participants for their interest in Czech-British relations. We look forward to seeing you at other similar events!
🌍 V pondělí 11. března 2024 se konala v Akademickém klubu Vysoké školy ekonomické událost, která přinesla hlubší vhled do česko-britských vztahů. Britský velvyslanec v České republice, Matt Field v roli hlavního řečníka přinesl nejenom své bohaté diplomatické zkušenosti, ale také aktuální pohled na mezinárodní situaci. 🇨🇿 🇬🇧 Diskuse se dotkla klíčových výzev a možností, které ovlivňují vztahy mezi oběma zeměmi. Účastníci měli jedinečnou příležitost klást otázky a získat hlubší porozumění ohledně fungování diplomatických misí. 🎉 Akce se u vás setkala s velkým zájmem a úspěchem, proto děkujeme všem účastníkům za jejich zájem o česko-britské vztahy. Budeme se na vás těšit při dalších podobných akcích! ———————— 🌍 On Monday, March 11, 2024, an event took place at the Academic Club of the University of Economics, which provided a deeper insight into Czech-British relations. British Ambassador to the Czech Republic, Matt Field, as the keynote speaker, brought not only his extensive diplomatic experience but also a current perspective on the international situation. 🇨🇿 🇬🇧 The discussion touched on key challenges and opportunities influencing relations between the two countries. Participants had a unique opportunity to ask questions and gain a deeper understanding of how diplomatic missions work. 🎉 The event was met with great interest and success, so we thank all participants for their interest in Czech-British relations. We look forward to seeing you at other similar events!
2 týdny ago
View on Instagram |
3/8
🌐 Přijďte se zapojit do veřejné debaty o vlivu žen v diplomacii! Junior Diplomat Initiative pro vás připravilo jedinečnou akci na téma „Ženy v diplomatickém světě“. 

🗓️ Těšíme se na setkání v Hudebním salónku dne 9. dubna 2024 od 16:00 do 17:30 (s příchodem od 15:45!). 
 
👩🏻‍💼🎙️ Hosté z Ministerstva zahraničních věcí ČR a Zastoupení Evropské komise v ČR, Veronika Mítková, Andrea Kučerová, Jana Hybášková a Eva Horelová, se podělí o své zkušenosti a pohledy na téma rovnoprávnosti v diplomatických kruzích. Jak můžeme zajistit, aby ženy měly větší místo u jednacího stolu? Jakým hlavním výzvám dnes čelí ženy diplomatky a jak se tyto výzvy liší v různých regionech? Jaké je současné zastoupení žen v diplomatických funkcích ve světě a v rámci České republiky? Těmito otázkami se budeme zabývat na XXVI. Diplomatickém salonu. 

🗨️ Přidejte se k interaktivní diskusi, kterou pro vás bude moderovat doc. Ing. Mgr. Radka Druláková, Ph.D. Nechte se inspirovat příběhy úspěšných žen, které nejen formují mezinárodní vztahy, ale také překonávají výzvy svých kariérních cest. 

✅ Registrace je možná do 5. dubna 2024 do 12:00. Kapacita je již naplněna, ale neváhejte se registrovat. Je možné, že budete vybráni jako náhradníci. Registrovat se můžete přes odkaz v našem profilu. 

❗️ Pro účely prezentace spolku JDI na sociálních sítích bude z akce pořízeno několik fotografií. Svou účastí na akci vyslovují účastníci souhlas s tím, že se jejich fotografie mohou objevit na oficiálních komunikačních kanálech JDI.
🌐 Přijďte se zapojit do veřejné debaty o vlivu žen v diplomacii! Junior Diplomat Initiative pro vás připravilo jedinečnou akci na téma „Ženy v diplomatickém světě“. 

🗓️ Těšíme se na setkání v Hudebním salónku dne 9. dubna 2024 od 16:00 do 17:30 (s příchodem od 15:45!). 
 
👩🏻‍💼🎙️ Hosté z Ministerstva zahraničních věcí ČR a Zastoupení Evropské komise v ČR, Veronika Mítková, Andrea Kučerová, Jana Hybášková a Eva Horelová, se podělí o své zkušenosti a pohledy na téma rovnoprávnosti v diplomatických kruzích. Jak můžeme zajistit, aby ženy měly větší místo u jednacího stolu? Jakým hlavním výzvám dnes čelí ženy diplomatky a jak se tyto výzvy liší v různých regionech? Jaké je současné zastoupení žen v diplomatických funkcích ve světě a v rámci České republiky? Těmito otázkami se budeme zabývat na XXVI. Diplomatickém salonu. 

🗨️ Přidejte se k interaktivní diskusi, kterou pro vás bude moderovat doc. Ing. Mgr. Radka Druláková, Ph.D. Nechte se inspirovat příběhy úspěšných žen, které nejen formují mezinárodní vztahy, ale také překonávají výzvy svých kariérních cest. 

✅ Registrace je možná do 5. dubna 2024 do 12:00. Kapacita je již naplněna, ale neváhejte se registrovat. Je možné, že budete vybráni jako náhradníci. Registrovat se můžete přes odkaz v našem profilu. 

❗️ Pro účely prezentace spolku JDI na sociálních sítích bude z akce pořízeno několik fotografií. Svou účastí na akci vyslovují účastníci souhlas s tím, že se jejich fotografie mohou objevit na oficiálních komunikačních kanálech JDI.
🌐 Přijďte se zapojit do veřejné debaty o vlivu žen v diplomacii! Junior Diplomat Initiative pro vás připravilo jedinečnou akci na téma „Ženy v diplomatickém světě“. 🗓️ Těšíme se na setkání v Hudebním salónku dne 9. dubna 2024 od 16:00 do 17:30 (s příchodem od 15:45!). 👩🏻‍💼🎙️ Hosté z Ministerstva zahraničních věcí ČR a Zastoupení Evropské komise v ČR, Veronika Mítková, Andrea Kučerová, Jana Hybášková a Eva Horelová, se podělí o své zkušenosti a pohledy na téma rovnoprávnosti v diplomatických kruzích. Jak můžeme zajistit, aby ženy měly větší místo u jednacího stolu? Jakým hlavním výzvám dnes čelí ženy diplomatky a jak se tyto výzvy liší v různých regionech? Jaké je současné zastoupení žen v diplomatických funkcích ve světě a v rámci České republiky? Těmito otázkami se budeme zabývat na XXVI. Diplomatickém salonu. 🗨️ Přidejte se k interaktivní diskusi, kterou pro vás bude moderovat doc. Ing. Mgr. Radka Druláková, Ph.D. Nechte se inspirovat příběhy úspěšných žen, které nejen formují mezinárodní vztahy, ale také překonávají výzvy svých kariérních cest. ✅ Registrace je možná do 5. dubna 2024 do 12:00. Kapacita je již naplněna, ale neváhejte se registrovat. Je možné, že budete vybráni jako náhradníci. Registrovat se můžete přes odkaz v našem profilu. ❗️ Pro účely prezentace spolku JDI na sociálních sítích bude z akce pořízeno několik fotografií. Svou účastí na akci vyslovují účastníci souhlas s tím, že se jejich fotografie mohou objevit na oficiálních komunikačních kanálech JDI.
3 týdny ago
View on Instagram |
4/8
❗ENGLISH VERSION BELOW❗
🇨🇿 🇧🇪 Během inovačního týdne vás Junior Diplomat Initiative zve na exkluzivní akci: diskusi s belgickým velvyslancem v České republice, J.E. Jurgenem Van Meirvennem. 

📌 Událost se uskuteční 12. dubna 2024 od 10:00 hodin na adrese Na Zátorce 671, v Praze 6 - Bubenči. Diskuse bude zaměřena na aktuální otázky týkající se vztahů mezi Belgií a Českou republikou, stejně jako na další témata diplomacie. 

📅 Registrace je možná do 5. dubna 2024 do 12:00. Kapacita je již naplněna, ale neváhejte se registrovat. Je možné, že budete vybráni jako náhradníci. Registrační link najdete v našem profilu.

❗ Příchod na místo je nezbytný nejpozději v 9:45. Těšíme se na vás! 
-------------------------
🇨🇿 🇧🇪 During the innovation week, Junior Diplomat Initiative would like to invite you to an exclusive event: a discussion with the Belgian Ambassador to the Czech Republic, H.E. Jurgen Van Meirvenne. 

📌 The event will take place on April 12, 2024, at 10:00 a.m., at Na Zátorce 671, in Prague 6 - Bubeneč. The discussion will focus on current issues regarding the relationship between Belgium and the Czech Republic, as well as other diplomatic topics. 

📅 Registration is possible until April 5, 2024, at 12:00 PM. The capacity is already full, but feel free to register as alternates. The registration link is in our bio.

❗ Arrival is necessary no later than 9:45 a.m. We look forward to seeing you!
❗ENGLISH VERSION BELOW❗ 🇨🇿 🇧🇪 Během inovačního týdne vás Junior Diplomat Initiative zve na exkluzivní akci: diskusi s belgickým velvyslancem v České republice, J.E. Jurgenem Van Meirvennem. 📌 Událost se uskuteční 12. dubna 2024 od 10:00 hodin na adrese Na Zátorce 671, v Praze 6 – Bubenči. Diskuse bude zaměřena na aktuální otázky týkající se vztahů mezi Belgií a Českou republikou, stejně jako na další témata diplomacie. 📅 Registrace je možná do 5. dubna 2024 do 12:00. Kapacita je již naplněna, ale neváhejte se registrovat. Je možné, že budete vybráni jako náhradníci. Registrační link najdete v našem profilu. ❗ Příchod na místo je nezbytný nejpozději v 9:45. Těšíme se na vás! ————————- 🇨🇿 🇧🇪 During the innovation week, Junior Diplomat Initiative would like to invite you to an exclusive event: a discussion with the Belgian Ambassador to the Czech Republic, H.E. Jurgen Van Meirvenne. 📌 The event will take place on April 12, 2024, at 10:00 a.m., at Na Zátorce 671, in Prague 6 – Bubeneč. The discussion will focus on current issues regarding the relationship between Belgium and the Czech Republic, as well as other diplomatic topics. 📅 Registration is possible until April 5, 2024, at 12:00 PM. The capacity is already full, but feel free to register as alternates. The registration link is in our bio. ❗ Arrival is necessary no later than 9:45 a.m. We look forward to seeing you!
3 týdny ago
View on Instagram |
5/8
📍 Ve čtvrtek 7. 3. 2024 se v Akademickém klubu VŠE konala diskuse „Beyond the Ice: Debating the Arctic's Frozen Future“ pořádaná spolkem Junior Diplomat Initiative. 

🇨🇦🇩🇰 Důležitými hosty byly J.E. Emily McLaughlin, kanadská velvyslankyně v České republice, a J.E. Søren Kelstrup, dánský velvyslanec v České republice. Diskuse zahrnovala široké spektrum témat, včetně mezinárodních vztahů v Arktidě, kanadsko-dánských vztahů a práv inuitských národů. 

🎙️ Účastníci aktivně diskutovali o otázkách životního prostředí, ekonomiky a bezpečnosti týkajících se Arktidy. Diskuse se dotkla také opatření ke kontrole tání ledovců, ochrany fauny a strategické polohy Arktidy v kontextu klimatické krize. 

🙌 Akce přilákala i mnohé z vás a proto vám, kteří jste přišli a aktivně se zapojili do diskuse, velmi děkujeme! 
---------------------------
📍 On Thursday, March 7, 2024, a discussion organized by the Junior Diplomat Initiative "Beyond the Ice: Debating the Arctic's Frozen Future" was held at the Academic Club of the University of Economics. 

🇨🇦🇩🇰 The distinguished guests included H.E. Emily McLaughlin, the Canadian Ambassador to the Czech Republic, and H.E. Søren Kelstrup, the Danish Ambassador to the Czech Republic. The discussion covered a wide range of topics, including international relations in the Arctic, Canadian-Danish relations, and the rights of Inuit nations. 

🎙️ Participants actively discussed environmental, economic, and security issues related to the Arctic. The discussion also addressed measures to control the melting of glaciers, protect the wildlife, and the strategic position of the Arctic in the context of the climate crisis. 

🙌 The event attracted many of you, and therefore, we extend our sincere thanks to those who attended and actively participated in the discussion!
📍 Ve čtvrtek 7. 3. 2024 se v Akademickém klubu VŠE konala diskuse „Beyond the Ice: Debating the Arctic's Frozen Future“ pořádaná spolkem Junior Diplomat Initiative. 

🇨🇦🇩🇰 Důležitými hosty byly J.E. Emily McLaughlin, kanadská velvyslankyně v České republice, a J.E. Søren Kelstrup, dánský velvyslanec v České republice. Diskuse zahrnovala široké spektrum témat, včetně mezinárodních vztahů v Arktidě, kanadsko-dánských vztahů a práv inuitských národů. 

🎙️ Účastníci aktivně diskutovali o otázkách životního prostředí, ekonomiky a bezpečnosti týkajících se Arktidy. Diskuse se dotkla také opatření ke kontrole tání ledovců, ochrany fauny a strategické polohy Arktidy v kontextu klimatické krize. 

🙌 Akce přilákala i mnohé z vás a proto vám, kteří jste přišli a aktivně se zapojili do diskuse, velmi děkujeme! 
---------------------------
📍 On Thursday, March 7, 2024, a discussion organized by the Junior Diplomat Initiative "Beyond the Ice: Debating the Arctic's Frozen Future" was held at the Academic Club of the University of Economics. 

🇨🇦🇩🇰 The distinguished guests included H.E. Emily McLaughlin, the Canadian Ambassador to the Czech Republic, and H.E. Søren Kelstrup, the Danish Ambassador to the Czech Republic. The discussion covered a wide range of topics, including international relations in the Arctic, Canadian-Danish relations, and the rights of Inuit nations. 

🎙️ Participants actively discussed environmental, economic, and security issues related to the Arctic. The discussion also addressed measures to control the melting of glaciers, protect the wildlife, and the strategic position of the Arctic in the context of the climate crisis. 

🙌 The event attracted many of you, and therefore, we extend our sincere thanks to those who attended and actively participated in the discussion!
📍 Ve čtvrtek 7. 3. 2024 se v Akademickém klubu VŠE konala diskuse „Beyond the Ice: Debating the Arctic's Frozen Future“ pořádaná spolkem Junior Diplomat Initiative. 

🇨🇦🇩🇰 Důležitými hosty byly J.E. Emily McLaughlin, kanadská velvyslankyně v České republice, a J.E. Søren Kelstrup, dánský velvyslanec v České republice. Diskuse zahrnovala široké spektrum témat, včetně mezinárodních vztahů v Arktidě, kanadsko-dánských vztahů a práv inuitských národů. 

🎙️ Účastníci aktivně diskutovali o otázkách životního prostředí, ekonomiky a bezpečnosti týkajících se Arktidy. Diskuse se dotkla také opatření ke kontrole tání ledovců, ochrany fauny a strategické polohy Arktidy v kontextu klimatické krize. 

🙌 Akce přilákala i mnohé z vás a proto vám, kteří jste přišli a aktivně se zapojili do diskuse, velmi děkujeme! 
---------------------------
📍 On Thursday, March 7, 2024, a discussion organized by the Junior Diplomat Initiative "Beyond the Ice: Debating the Arctic's Frozen Future" was held at the Academic Club of the University of Economics. 

🇨🇦🇩🇰 The distinguished guests included H.E. Emily McLaughlin, the Canadian Ambassador to the Czech Republic, and H.E. Søren Kelstrup, the Danish Ambassador to the Czech Republic. The discussion covered a wide range of topics, including international relations in the Arctic, Canadian-Danish relations, and the rights of Inuit nations. 

🎙️ Participants actively discussed environmental, economic, and security issues related to the Arctic. The discussion also addressed measures to control the melting of glaciers, protect the wildlife, and the strategic position of the Arctic in the context of the climate crisis. 

🙌 The event attracted many of you, and therefore, we extend our sincere thanks to those who attended and actively participated in the discussion!
📍 Ve čtvrtek 7. 3. 2024 se v Akademickém klubu VŠE konala diskuse „Beyond the Ice: Debating the Arctic's Frozen Future“ pořádaná spolkem Junior Diplomat Initiative. 

🇨🇦🇩🇰 Důležitými hosty byly J.E. Emily McLaughlin, kanadská velvyslankyně v České republice, a J.E. Søren Kelstrup, dánský velvyslanec v České republice. Diskuse zahrnovala široké spektrum témat, včetně mezinárodních vztahů v Arktidě, kanadsko-dánských vztahů a práv inuitských národů. 

🎙️ Účastníci aktivně diskutovali o otázkách životního prostředí, ekonomiky a bezpečnosti týkajících se Arktidy. Diskuse se dotkla také opatření ke kontrole tání ledovců, ochrany fauny a strategické polohy Arktidy v kontextu klimatické krize. 

🙌 Akce přilákala i mnohé z vás a proto vám, kteří jste přišli a aktivně se zapojili do diskuse, velmi děkujeme! 
---------------------------
📍 On Thursday, March 7, 2024, a discussion organized by the Junior Diplomat Initiative "Beyond the Ice: Debating the Arctic's Frozen Future" was held at the Academic Club of the University of Economics. 

🇨🇦🇩🇰 The distinguished guests included H.E. Emily McLaughlin, the Canadian Ambassador to the Czech Republic, and H.E. Søren Kelstrup, the Danish Ambassador to the Czech Republic. The discussion covered a wide range of topics, including international relations in the Arctic, Canadian-Danish relations, and the rights of Inuit nations. 

🎙️ Participants actively discussed environmental, economic, and security issues related to the Arctic. The discussion also addressed measures to control the melting of glaciers, protect the wildlife, and the strategic position of the Arctic in the context of the climate crisis. 

🙌 The event attracted many of you, and therefore, we extend our sincere thanks to those who attended and actively participated in the discussion!
📍 Ve čtvrtek 7. 3. 2024 se v Akademickém klubu VŠE konala diskuse „Beyond the Ice: Debating the Arctic's Frozen Future“ pořádaná spolkem Junior Diplomat Initiative. 

🇨🇦🇩🇰 Důležitými hosty byly J.E. Emily McLaughlin, kanadská velvyslankyně v České republice, a J.E. Søren Kelstrup, dánský velvyslanec v České republice. Diskuse zahrnovala široké spektrum témat, včetně mezinárodních vztahů v Arktidě, kanadsko-dánských vztahů a práv inuitských národů. 

🎙️ Účastníci aktivně diskutovali o otázkách životního prostředí, ekonomiky a bezpečnosti týkajících se Arktidy. Diskuse se dotkla také opatření ke kontrole tání ledovců, ochrany fauny a strategické polohy Arktidy v kontextu klimatické krize. 

🙌 Akce přilákala i mnohé z vás a proto vám, kteří jste přišli a aktivně se zapojili do diskuse, velmi děkujeme! 
---------------------------
📍 On Thursday, March 7, 2024, a discussion organized by the Junior Diplomat Initiative "Beyond the Ice: Debating the Arctic's Frozen Future" was held at the Academic Club of the University of Economics. 

🇨🇦🇩🇰 The distinguished guests included H.E. Emily McLaughlin, the Canadian Ambassador to the Czech Republic, and H.E. Søren Kelstrup, the Danish Ambassador to the Czech Republic. The discussion covered a wide range of topics, including international relations in the Arctic, Canadian-Danish relations, and the rights of Inuit nations. 

🎙️ Participants actively discussed environmental, economic, and security issues related to the Arctic. The discussion also addressed measures to control the melting of glaciers, protect the wildlife, and the strategic position of the Arctic in the context of the climate crisis. 

🙌 The event attracted many of you, and therefore, we extend our sincere thanks to those who attended and actively participated in the discussion!
📍 Ve čtvrtek 7. 3. 2024 se v Akademickém klubu VŠE konala diskuse „Beyond the Ice: Debating the Arctic's Frozen Future“ pořádaná spolkem Junior Diplomat Initiative. 🇨🇦🇩🇰 Důležitými hosty byly J.E. Emily McLaughlin, kanadská velvyslankyně v České republice, a J.E. Søren Kelstrup, dánský velvyslanec v České republice. Diskuse zahrnovala široké spektrum témat, včetně mezinárodních vztahů v Arktidě, kanadsko-dánských vztahů a práv inuitských národů. 🎙️ Účastníci aktivně diskutovali o otázkách životního prostředí, ekonomiky a bezpečnosti týkajících se Arktidy. Diskuse se dotkla také opatření ke kontrole tání ledovců, ochrany fauny a strategické polohy Arktidy v kontextu klimatické krize. 🙌 Akce přilákala i mnohé z vás a proto vám, kteří jste přišli a aktivně se zapojili do diskuse, velmi děkujeme! ————————— 📍 On Thursday, March 7, 2024, a discussion organized by the Junior Diplomat Initiative "Beyond the Ice: Debating the Arctic's Frozen Future" was held at the Academic Club of the University of Economics. 🇨🇦🇩🇰 The distinguished guests included H.E. Emily McLaughlin, the Canadian Ambassador to the Czech Republic, and H.E. Søren Kelstrup, the Danish Ambassador to the Czech Republic. The discussion covered a wide range of topics, including international relations in the Arctic, Canadian-Danish relations, and the rights of Inuit nations. 🎙️ Participants actively discussed environmental, economic, and security issues related to the Arctic. The discussion also addressed measures to control the melting of glaciers, protect the wildlife, and the strategic position of the Arctic in the context of the climate crisis. 🙌 The event attracted many of you, and therefore, we extend our sincere thanks to those who attended and actively participated in the discussion!
1 měsíc ago
View on Instagram |
6/8
📌 V úterý 27. února se v Akademickém klubu Vysoké školy ekonomické konala důležitá akce "Ve stínu konfliktu: Dva roky války na Ukrajině". 

🌐 Ondřej Wágner, spoluzakladatel Junior Diplomat Initiative a člen delegace Evropské unie na Ukrajině, představil hluboký vhled do složité situace v této zemi. Diskuse se zaměřila na vliv Evropské Unie v ukrajinské krizi a důležitost diplomatických snah při řešení ozbrojeného konfliktu. Účastníci se zapojili do dialogu o stabilitě a projevili hluboký zájem o mír v regionu. 

🤝 Událost byla další skvělou příležitostí pro všechny zúčastněné a poskytla platformu pro porozumění aktuálním událostem na Ukrajině a možným scénářům o budoucnosti Evropy. 
----------------------------------
📌 On Tuesday, February 27, an important event "In the Shadow of Conflict: Two Years of War in Ukraine" took place at the Academic Club of the University of Economics. 

🌐 Ondřej Wágner, co-founder of the Junior Diplomat Initiative and a member of the European Union delegation to Ukraine, provided profound insights into the complex situation in the country. The discussion focused on the EU's influence in the Ukrainian crisis and the importance of diplomatic efforts in resolving armed conflict. Participants engaged in dialogue about stability and showed deep interest in peace in the region. 

🤝 The event was another excellent opportunity for all attendees and provided a platform for understanding current events in Ukraine and possible scenarios for the future of Europe.
📌 V úterý 27. února se v Akademickém klubu Vysoké školy ekonomické konala důležitá akce "Ve stínu konfliktu: Dva roky války na Ukrajině". 

🌐 Ondřej Wágner, spoluzakladatel Junior Diplomat Initiative a člen delegace Evropské unie na Ukrajině, představil hluboký vhled do složité situace v této zemi. Diskuse se zaměřila na vliv Evropské Unie v ukrajinské krizi a důležitost diplomatických snah při řešení ozbrojeného konfliktu. Účastníci se zapojili do dialogu o stabilitě a projevili hluboký zájem o mír v regionu. 

🤝 Událost byla další skvělou příležitostí pro všechny zúčastněné a poskytla platformu pro porozumění aktuálním událostem na Ukrajině a možným scénářům o budoucnosti Evropy. 
----------------------------------
📌 On Tuesday, February 27, an important event "In the Shadow of Conflict: Two Years of War in Ukraine" took place at the Academic Club of the University of Economics. 

🌐 Ondřej Wágner, co-founder of the Junior Diplomat Initiative and a member of the European Union delegation to Ukraine, provided profound insights into the complex situation in the country. The discussion focused on the EU's influence in the Ukrainian crisis and the importance of diplomatic efforts in resolving armed conflict. Participants engaged in dialogue about stability and showed deep interest in peace in the region. 

🤝 The event was another excellent opportunity for all attendees and provided a platform for understanding current events in Ukraine and possible scenarios for the future of Europe.
📌 V úterý 27. února se v Akademickém klubu Vysoké školy ekonomické konala důležitá akce "Ve stínu konfliktu: Dva roky války na Ukrajině". 

🌐 Ondřej Wágner, spoluzakladatel Junior Diplomat Initiative a člen delegace Evropské unie na Ukrajině, představil hluboký vhled do složité situace v této zemi. Diskuse se zaměřila na vliv Evropské Unie v ukrajinské krizi a důležitost diplomatických snah při řešení ozbrojeného konfliktu. Účastníci se zapojili do dialogu o stabilitě a projevili hluboký zájem o mír v regionu. 

🤝 Událost byla další skvělou příležitostí pro všechny zúčastněné a poskytla platformu pro porozumění aktuálním událostem na Ukrajině a možným scénářům o budoucnosti Evropy. 
----------------------------------
📌 On Tuesday, February 27, an important event "In the Shadow of Conflict: Two Years of War in Ukraine" took place at the Academic Club of the University of Economics. 

🌐 Ondřej Wágner, co-founder of the Junior Diplomat Initiative and a member of the European Union delegation to Ukraine, provided profound insights into the complex situation in the country. The discussion focused on the EU's influence in the Ukrainian crisis and the importance of diplomatic efforts in resolving armed conflict. Participants engaged in dialogue about stability and showed deep interest in peace in the region. 

🤝 The event was another excellent opportunity for all attendees and provided a platform for understanding current events in Ukraine and possible scenarios for the future of Europe.
📌 V úterý 27. února se v Akademickém klubu Vysoké školy ekonomické konala důležitá akce "Ve stínu konfliktu: Dva roky války na Ukrajině". 

🌐 Ondřej Wágner, spoluzakladatel Junior Diplomat Initiative a člen delegace Evropské unie na Ukrajině, představil hluboký vhled do složité situace v této zemi. Diskuse se zaměřila na vliv Evropské Unie v ukrajinské krizi a důležitost diplomatických snah při řešení ozbrojeného konfliktu. Účastníci se zapojili do dialogu o stabilitě a projevili hluboký zájem o mír v regionu. 

🤝 Událost byla další skvělou příležitostí pro všechny zúčastněné a poskytla platformu pro porozumění aktuálním událostem na Ukrajině a možným scénářům o budoucnosti Evropy. 
----------------------------------
📌 On Tuesday, February 27, an important event "In the Shadow of Conflict: Two Years of War in Ukraine" took place at the Academic Club of the University of Economics. 

🌐 Ondřej Wágner, co-founder of the Junior Diplomat Initiative and a member of the European Union delegation to Ukraine, provided profound insights into the complex situation in the country. The discussion focused on the EU's influence in the Ukrainian crisis and the importance of diplomatic efforts in resolving armed conflict. Participants engaged in dialogue about stability and showed deep interest in peace in the region. 

🤝 The event was another excellent opportunity for all attendees and provided a platform for understanding current events in Ukraine and possible scenarios for the future of Europe.
📌 V úterý 27. února se v Akademickém klubu Vysoké školy ekonomické konala důležitá akce "Ve stínu konfliktu: Dva roky války na Ukrajině". 

🌐 Ondřej Wágner, spoluzakladatel Junior Diplomat Initiative a člen delegace Evropské unie na Ukrajině, představil hluboký vhled do složité situace v této zemi. Diskuse se zaměřila na vliv Evropské Unie v ukrajinské krizi a důležitost diplomatických snah při řešení ozbrojeného konfliktu. Účastníci se zapojili do dialogu o stabilitě a projevili hluboký zájem o mír v regionu. 

🤝 Událost byla další skvělou příležitostí pro všechny zúčastněné a poskytla platformu pro porozumění aktuálním událostem na Ukrajině a možným scénářům o budoucnosti Evropy. 
----------------------------------
📌 On Tuesday, February 27, an important event "In the Shadow of Conflict: Two Years of War in Ukraine" took place at the Academic Club of the University of Economics. 

🌐 Ondřej Wágner, co-founder of the Junior Diplomat Initiative and a member of the European Union delegation to Ukraine, provided profound insights into the complex situation in the country. The discussion focused on the EU's influence in the Ukrainian crisis and the importance of diplomatic efforts in resolving armed conflict. Participants engaged in dialogue about stability and showed deep interest in peace in the region. 

🤝 The event was another excellent opportunity for all attendees and provided a platform for understanding current events in Ukraine and possible scenarios for the future of Europe.
📌 V úterý 27. února se v Akademickém klubu Vysoké školy ekonomické konala důležitá akce "Ve stínu konfliktu: Dva roky války na Ukrajině". 🌐 Ondřej Wágner, spoluzakladatel Junior Diplomat Initiative a člen delegace Evropské unie na Ukrajině, představil hluboký vhled do složité situace v této zemi. Diskuse se zaměřila na vliv Evropské Unie v ukrajinské krizi a důležitost diplomatických snah při řešení ozbrojeného konfliktu. Účastníci se zapojili do dialogu o stabilitě a projevili hluboký zájem o mír v regionu. 🤝 Událost byla další skvělou příležitostí pro všechny zúčastněné a poskytla platformu pro porozumění aktuálním událostem na Ukrajině a možným scénářům o budoucnosti Evropy. ———————————- 📌 On Tuesday, February 27, an important event "In the Shadow of Conflict: Two Years of War in Ukraine" took place at the Academic Club of the University of Economics. 🌐 Ondřej Wágner, co-founder of the Junior Diplomat Initiative and a member of the European Union delegation to Ukraine, provided profound insights into the complex situation in the country. The discussion focused on the EU's influence in the Ukrainian crisis and the importance of diplomatic efforts in resolving armed conflict. Participants engaged in dialogue about stability and showed deep interest in peace in the region. 🤝 The event was another excellent opportunity for all attendees and provided a platform for understanding current events in Ukraine and possible scenarios for the future of Europe.
1 měsíc ago
View on Instagram |
7/8
❗️ENGLISH VERSION BELOW❗️
❄️🌐 Rádi byste rozšířili svoje znalosti v oblastech perspektiv Arktidy? Spolek Junior Diplomat Initiative pro vás připravil jedinečnou diskusi s názvem „Beyond the Ice: Debating the Arctic's Frozen Future“. 

🕒📍 Připojte se k nám ve čtvrtek 7. 3. 2024 v 14:45 v prostředí Akademického klubu VŠE (3. patro Italské budovy, kampus na Žižkově). 

🇨🇦🇩🇰 Přivítáme významné hosty, včetně H.E. Emily McLaughlin, kanadské velvyslankyně v ČR, a H.E. Sørena Kelstrupa, dánského velvyslance v ČR. Zaměříme na široká témata, od mezinárodních vztahů v Arktidě přes kanadsko-dánské vztahy až po práva inuitských národů. 

❓🎙️ Budeme diskutovat o environmentálních a ekonomických otázkách, včetně opatření k ovládání tání ledovců a ochrany fauny, až po otázky bezpečnosti, jako je strategická poloha Arktidy a nové výzvy v důsledku klimatické krize.

👔 Dress code: business casual

❗️ Nezapomeňte se na akci registrovat přes link v našem profilu! 
--------------------------------------------
❄️🌐 Would you like to broaden your knowledge in the field of Arctic perspectives? The Junior Diplomat Initiative has prepared a unique discussion for you called “Beyond the Ice: Debating the Arctic’s Frozen Future.” 

🕒📍 Join us on Thursday, March 7, 2024, from 2:45 PM at the Academic Club of the Prague University of Economics and Business (3rd floor of the Italian Building, campus Žižkov). 

🇨🇦🇩🇰 We will welcome distinguished guests, including H.E. Emily McLaughlin, the Canadian Ambassador to the Czech Republic, and H.E. Søren Kelstrup, the Danish Ambassador to the Czech Republic.

❓🎙️ We will focus on broad topics, from international relations in the Arctic to Canadian-Danish relations and the rights of Inuit nations. We will discuss environmental and economic issues, including measures to address glacier melting and wildlife protection, to security questions such as the strategic position of the Arctic and new challenges due to the climate crisis.

👔 Dress code: business casual

❗️ Don't forget to register for the event through the link in our profile!
❗️ENGLISH VERSION BELOW❗️ ❄️🌐 Rádi byste rozšířili svoje znalosti v oblastech perspektiv Arktidy? Spolek Junior Diplomat Initiative pro vás připravil jedinečnou diskusi s názvem „Beyond the Ice: Debating the Arctic's Frozen Future“. 🕒📍 Připojte se k nám ve čtvrtek 7. 3. 2024 v 14:45 v prostředí Akademického klubu VŠE (3. patro Italské budovy, kampus na Žižkově). 🇨🇦🇩🇰 Přivítáme významné hosty, včetně H.E. Emily McLaughlin, kanadské velvyslankyně v ČR, a H.E. Sørena Kelstrupa, dánského velvyslance v ČR. Zaměříme na široká témata, od mezinárodních vztahů v Arktidě přes kanadsko-dánské vztahy až po práva inuitských národů. ❓🎙️ Budeme diskutovat o environmentálních a ekonomických otázkách, včetně opatření k ovládání tání ledovců a ochrany fauny, až po otázky bezpečnosti, jako je strategická poloha Arktidy a nové výzvy v důsledku klimatické krize. 👔 Dress code: business casual ❗️ Nezapomeňte se na akci registrovat přes link v našem profilu! ——————————————– ❄️🌐 Would you like to broaden your knowledge in the field of Arctic perspectives? The Junior Diplomat Initiative has prepared a unique discussion for you called “Beyond the Ice: Debating the Arctic’s Frozen Future.” 🕒📍 Join us on Thursday, March 7, 2024, from 2:45 PM at the Academic Club of the Prague University of Economics and Business (3rd floor of the Italian Building, campus Žižkov). 🇨🇦🇩🇰 We will welcome distinguished guests, including H.E. Emily McLaughlin, the Canadian Ambassador to the Czech Republic, and H.E. Søren Kelstrup, the Danish Ambassador to the Czech Republic. ❓🎙️ We will focus on broad topics, from international relations in the Arctic to Canadian-Danish relations and the rights of Inuit nations. We will discuss environmental and economic issues, including measures to address glacier melting and wildlife protection, to security questions such as the strategic position of the Arctic and new challenges due to the climate crisis. 👔 Dress code: business casual ❗️ Don't forget to register for the event through the link in our profile!
2 měsíce ago
View on Instagram |
8/8